Đề tài nghiên cứu

Danh mục và phân bổ kinh phí đề tài NCKH

1. Cấp trường

- Đăng ký thực hiện năm 2017: 2017--914-QD-DHDL.pdf

- Đăng ký thực hiện năm 2016: 2016--435-QD-DHDL.pdf

- Đăng ký thực hiện năm 2015:2015--569-QD-DHDL.pdf

- Đăng ký thực hiện năm 2014: 2014--401-2013-QD-DHDL-NCKH.pdf

- Đăng ký thực hiện năm 2013: 2013--19-2013-QD-DHDL-NCKH.pdf

- Đăng ký thực hiện năm 2012: 2012--38-2012-QD-DHDL-NCKH.pdf

- Đăng ký thực hiện năm 2011: 2011--1088-2010-QD-DHDL-NCKH.pdf

- Đăng ký thực hiện năm 2010: 2010--95-2010-QD-DHDL-NCKH.pdf

- Đăng ký thực hiện năm 2009: 2009--239-2009-QD-DHDL-NCKH-HTQT.pdf

- Giai đoạn năm 2009 - 2012: danhmucnckhcaptruong2009-2012.pdf

- Giai đoạn năm 2000 - 2009: danhmucnckhcaptruong2000-2009.pdf

2. Cấp Tỉnh và cấp Bộ

- Đăng ký thực hiện năm 2010: 1840-BGDDT-KHCNMT.pdf

- Giai đoạn năm 2008 - 2013: danhmucnckhcapbo2008-2013.pdf

- Giai đoạn năm 1991 - 2009: danhmucnckhcapbo1991-2009.pdf

3. Sinh viên

- Đăng ký thực hiện năm 2016: 2016--31-QD-ĐHĐL.pdf 

- Đăng ký thực hiện năm 2015: 2015--991-QD-DHDL.pdf

- Đăng ký thực hiện năm 2014: 2014--774-2013-QD-DHDL-NCKH.pdf

- Đăng ký thực hiện năm 2013: 2013--1043-2012-QD-DHDL-NCKH.pdf

- Đăng ký thực hiện năm 2012: 2012--1712-2011-QD-DHDL-NCKH.pdf

- Đăng ký thực hiện năm 2011: 2011--955-2010-QD-DHDL-NCKH.pdf

- Đăng ký thực hiện năm 2010: 2010--1110-2009-QD-DHDL-NCKH.pdf

- Đăng ký thực hiện năm 2009: 2009--240-2009-QD-DHDL-NCKH-HTQT.pdf

 

 

Các tin khác