Đào tạo

Các ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ

STT

Tên ngành

Mã ngành

Tên gọi văn bằng tốt nghiệp

ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

1

Toán giải tích

62460102

Tiến sĩ Toán giải tích

2

Vật lý kỹ thuật

62520401

Tiến sĩ Vật lý kỹ thuật

3

Hoá phân tích

62440118

Tiến sĩ Hoá phân tích

4

Sinh thái học      

62420120

Tiến sĩ Sinh thái học      

5

Văn học Việt Nam

62220121

Tiến sĩ Văn học Việt Nam

6

Lịch sử Việt Nam

62220313

Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam

Các tin khác