Giới thiệu trường

Năm nhiệm vụ trọng tâm của Trường Đại học Đà Lạt

1. Ổn định và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo; hoàn thiện hệ thống tín chỉ, nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; xây dựng các khoa và ngành đào tạo trọng điểm; tập trung đầu tư xây dựng một số ngành trọng điểm hội tụ đủ điều kiện đào tạo chất lượng cao để tạo nên đẳng cấp ngành đào tạo; đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại có sử dụng M-book và internet;

2. Chuẩn hóa đội ngũ; đầu tư, hỗ trợ, tài trợ phát triển đội ngũ có năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học-chuyển giao công nghệ và có trình độ ngoại ngữ;coi trọng, tập hợp đội ngũ tiến sĩ và các nhà khoa học để phát triển khoa học và công nghệ tạo nên giá trị mới trong nghiên cứu khoa học và đào tạo; tập trung đầu tư thiết bị để xây dựng các phòng thí nghiệm nghiên cứu ứng dụng, tạo sản phẩm công nghệ mới; nâng cao số lượng và chất lượng nghiên cứu khoa học theo hướng chuyển giao, dịch vụ và có hiệu quả kinh tế;

3. Mở rộng, tăng cường các mối quan hệ-hợp tác, các dịch vụ, các loại hình thu;

4. Đổi mới và tăng cường công tác quản lý sinh viên để tạo ra môi trường thuận lợi cho việc học tập và rèn luyện có kết quả;

5. Đổi mới tư duy quản lý, cải cách hành chính nhà trường theo hướng triệt để sử dụng công nghệ thông tin.

 

Các tin khác