Đào tạo

Các ngành đào tạo chính quy

STT

Tên ngành

Mã ngành

Tên gọi văn bằng tốt nghiệp

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

1

Toán học

D460101

Cử nhân Toán học

2

Sư phạm Toán học

D140209

Cử nhân Sư phạm Toán học

3

Công nghệ thông tin

D480201

Kỹ sư Công nghệ Thông tin

4

Sư phạm Tin học

D140210

Cử nhân Sư phạm Tin học

5

Vật lý học

D440102

Cử nhân Vật lý học

6

Sư phạm Vật lý

D140211

Cử nhân Sư phạm Vật lý

7

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

D510302

Kỹ sư Công nghệ KTĐT, TT

8

Kỹ thuật hạt nhân

D520402

Kỹ sư Kỹ thuật hạt nhân

9

Hóa học

D440112

Cử nhân Hóa học

10

Sư phạm Hóa học

D140212

Cử nhân Sư phạm Hóa học

11

Sinh học

D420101

Cử nhân Sinh học

12

Sư phạm Sinh học

D140213

Cử nhân Sư phạm Sinh học

13

Khoa học môi trường

D440301

Cử nhân Khoa học Môi trường

14

Nông học

D620109

Kỹ sư  Nông học

15

Công nghệ sinh học

D420201

Cử nhân Công nghệ Sinh học

16

Công nghệ sau thu hoạch

D540104

Kỹ sư  Công nghệ Sau thu hoạch

17

Quản trị kinh doanh

D340101

Cử nhân Quản trị Kinh doanh

18

Kế toán

D340301

Cử nhân Kế toán

19

Luật

D380101

Cử nhân Luật

20

Xã hội học

D310301

Cử nhân Xã hội học

21

Văn hóa học

D220340

Cử nhân Văn hóa học

22

Văn học

D220330

Cử nhân Văn học

23

Sư phạm Ngữ văn

D140217

Cử nhân Sư phạm Ngữ văn

24

Lịch sử

D220310

Cử nhân Lịch sử

25

Sư phạm Lịch sử

D140218

Cử nhân Sư phạm Lịch sử

26

Việt Nam học

D220113

Cử nhân Việt Nam học

27

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

Cử nhân QT DV du lịch và lữ hành

28

Công tác xã hội

D760101

Cử nhân Công tác xã hội

29

Đông phương học

D220213

Cử nhân Đông phương học

30

Quốc tế học

D220212

Cử nhân Quốc tế học

31

Ngôn ngữ Anh

D220201

Cử nhân Ngôn ngữ Anh

32

Sư phạm Tiếng Anh

D140231

Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh

ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

Bằng TN Cao đẳng

1

Công nghệ thông tin

C480201

Công nghệ Thông tin

2

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

C510302

Công nghệ KT điện tử, truyền thông

3

Công nghệ Sau thu hoạch

C540104

Công nghệ Sau thu hoạch

4

Kế toán

C340301

Kế toán

Các tin khác