Khoa Hóa học
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Khoa Hóa học ngày nay nguyên là Tổ Hóa học thuộc Khoa Hóa-Sinh vào thời gian ...
Đề cương chi tiết

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT             

KHOA HÓA HỌC                                             

                                                                                                                    

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Ngành: Hóa học

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

1. Tên học phần: THỰC TẬP phÂn tích 1

2. Mã số học phần: HH2102

3.Tên học phần bằng tiếng Anh:

 PRACTICE OF ANALYTICAL CHEMISTRY 1

4. Số tín chỉ: 2

    Học phần bắt buộc hay tự chọn: bắt buộc

5. Trình độ (cho sinh viên năm thứ 3)

6. Phân bổ thời gian: thực tập tại phòng thí nghiệm 

7. Điều kiện tiên quyết:

8. Mục tiêu học phần: giúp SV làm quen với các phương pháp phân tích hóa học

9. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Thực hành xác định nồng độ các chất bằng các phương pháp phân tích hóa học.

10. Nhiệm vụ của sinh viên :

            - Chuẩn bị lý thuyết trước khi đến lớp

            - Thực tập đầy đủ các buổi

11. Tài liệu tham khảo

            - Giáo trình chính: Nguyễn Thị Như Mai, Đặng Thị Vĩnh Hòa. Thực tập phân tích 1.

            - Sách tham khảo:

1- PGS Cù Thành Long, GVC Vũ đức Vinh. Hướng dẫn thực hành phân tích định lượng bằng các phương pháp hóa học kết hợp với phương pháp xử lý thống kê hiện đại. Tủ sách trường đại học khoa học tự nhiên t/p Hồ Chí Minh, 1998.

2- Daniel C. Harris- Quantitative chemical analysis. W. H. Freeman and Company- NewYork- 1995

3- David Harvey - Modern Analytical chemistry, the McGraw- Hill Companies, Inc- Singapore- 2000.

12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

            - Tham gia đầy đủ các buổi thực tập

            -  Kiểm tra cuối đợt thực tập

13. Thang điểm: 10

14. Nội dung chi tiết:

 

BÀI  I

HƯỚNG DẪN CÁC THAO TÁC TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

I.1. Sử dụng cân

I.2. Sử dụng các dụng cụ thủy tinh ( pipet, buret, bình định mức….)

 

BÀI  II

PHƯƠNG PHÁP  TRUNG HÒA

II.1. Xác định chính xác nồng độ dung dịch NaOH 0,1N theo chất gốc

II.2. Xác định  nồng độ dung dịch HCl bằng dung dịch NaOH

II.3. Xác định  nồng độ dung dịch CH3COOH bằng dung dịch NaOH

II.4. Xác định  nồng độ dung dịch H3PO4 bằng dung dịch NaOH

II.5. Xác định  nồng độ dung dịch NH4OH bằng dung dịch HCl

II.6. Phân tích mẫu của phòng thí nghiệm: Xác định số gam CH3COOH trong 1 lít giấm

 

BÀI  III

PHƯƠNG PHÁP  TRUNG HÒA (tiếp theo)

III.1. Xác định chính xác nồng độ dung dịch HCl 0,1N theo chất gốc

III.2. Xác định  nồng độ dung dịch Na2CO3 trong dung dịch NaOH

III.3. Xác định  nồng độ dung dịch NaHCO3 và dung dịch Na2CO3 trong hỗn hợp

III.4. Xác định  nồng độ dung dịch HCl và dung dịch H3PO4 trong hỗn hợp bằng dung dịch NaOH

III.5. Xác định  nồng độ dung dịch H2SO4 và dung dịch H3PO4 trong hỗn hợp bằng dung dịch NaOH

III.6. Phân tích mẫu của phòng thí nghiệm: Xác định hàm lượng phần trăm của Na2CO3 trong mẫu.

 

BÀI  IV

PHƯƠNG PHÁP  OXY HÓA KHỬ

PHÉP ĐO PERMANGANAT

IV.1. Xác định chính xác nồng độ dung dịch KMnO4 theo dung dịch H2C2O4

IV.2. Xác định  nồng độ dung dịch Fe3+

IV.3. Xác định  nồng độ dung dịch H2O2

IV.4. Phân tích mẫu: Tính số gam H2O2 trong 1 lít dung dịch mẫu ban đầu

 

BÀI  V

PHÉP ĐO DICROMAT VÀ IOT THIOSULFAT

V.1. Xác định nồng độ dung dịch Fe2+ trong muối Mohr

V.2. Xác định  chính xác nồng độ dung dịch Na2S2O3 theo dung dịch K2Cr2O7

V.3. Xác định  nồng độ dung dịch Cu2+

V.4. Xác định  nồng độ dung dịch acid

V.5. Phân tích mẫu: Tính số gam Fe2+ trong 1 lít dung dịch mẫu ban đầu

 

BÀI  VI

PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ KẾT TỦA

VI.1. Xác định nồng độ dung dịch Cl- theo phương pháp Mohr

VI.2. Xác định nồng độ dung dịch I- theo phương pháp Fajans

VI.3. Xác định  nồng độ dung dịch Br- theo phương pháp Volhard

VI.4. Xác định  nồng độ dung dịch  K4[Fe(CN)6] theo ZnSO4.7H2O

VI.5. Phân tích mẫu: Tính hàm lượng phần trăm của Cl- trong muối ăn

           

BÀI  VII

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG

VII.1. Xác định hàm lượng SO42 - trong MgSO4.7H2O dướii dạng cân BaSO4

VII.2. Xác định hàm lượng Fe3+ trong phèn sắt dười dạng cân Fe2O3

 

BÀI  VIII

PHƯƠNG PHÁP COMPLEXON

VIII.1. Xác định nồng độ dung dịch Mg2+

VIII.2. Xác định  nồng độ dung dịch Zn2+

VIII.3.  Xác định  nồng độ Pb2+

            VII.3.1. Bằng phương pháp trực tiếp dùng chỉ thị Xylenol cam

            VII.3.2. Bằng phương pháp chuẩn độ ngược dùng chỉ thị NET

VII.3.3. Bằng phương pháp chuẩn độ thay thế dùng chỉ thị NET

VIII.4. Xác định  nồng độ dung dịch Ca2+

VIII.5. Xác định  nồng độ dung dịch Cu2+

VIII.6. Xác định  nồng độ dung dịch Fe3+ với chỉ thị sulfosalicylic

VIII.7. Phân tích mẫu: Tính số gam của Ca2+ và của Mg2+ trong 1 lít dung dịch hỗn hợp mẫu ban đầu.

15. Các thông tin về hình thức học và liên lạc với giáo viên:

Hình thức học: dự thực tập

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt - Điện thoại: (063)3822246 - Fax: (063)3823380
Thiết kế bởi Nguyễn's An 2010

Lượt truy cập
37634860