Khoa Kinh tế - QTKD
  Trường Đại học Đà Lạt được thành lập ngày 27 tháng 10 năm 1976 trên cơ sở vật chất phục vụ đào ...
Đề cương chi tiết

ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

   KHOA QTKD

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

1. Tên học phần : PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH            

MS: QT 261

2. Số đơn vị học trình : 4

3. Trình độ (sinh viên năm thứ): 4

4. Phân bố thời gian : lên lớp toàn bộ thời gian 60 tiết

5. Điều kiện tiên quyết : Sau học phần Quản trị tài chính

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Phân tích hoạt động kinh doanh là việc chuyên sâu nghiên cứu, đánh giá toàn bộ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp căn cứ vào các tài liệu hạch toán khác bằng cách phân tích tổng hợp, so sánh số liệu vàphân giải mối liên hệ nhằm làm rõ chất lượng hoạt động kinh doanh, các nguồn tiềm năng cần được khai thác; trên cơ sở đó đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối tượng của Phân tích hoạt động kinh doanh là quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh với sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng được biểu hiện thông qua các chỉ tiêu kinh tế.

Quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh được lượng hoá cụ thể thành các chỉ tiêu kinh tế và phân tích hướng đến việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế đó để đánh giá.

Phân tích hoạt động kinh doanh không chỉ dừng lại ở việc đánh giá tính hình thực hiện thông qua các chỉ tiêu kinh tế mà còn đi sâu xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu đó.

7. Nhiệm vụ của sinh viên :

        Dự giờ

        Sinh viên cần dành thời gian để tự nghiên cứu, thực hiện làm các bài tập về nhà, câu hỏi ôn tập.

        Làm bài kiểm tra

        Về dụng cụ học tập : Mỗi sinh viên phải trang bị cho mình  một máy tính bỏ túi

8. Tài liệu học tập :

– Sách, giáo trình chính:

+ Đề cương bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh (Phan Thị Minh Thư - Đại học Đà Lạt)

+ Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh – NXB Thống kê – Huỳnh Đức Lộng – Đại học Kinh tế TP HCM.

– Sách, giáo trình tham khảo:

+ Tài chính doanh nghiệp thực hành – NXB Nông nghiệp – TS Vũ Công Ty và ThS Đỗ Thị Phương.

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên :

– Dự lớp đầy đủ : theo quy chế đào tạo mới được dự thi hết học phần

– Sẽ cóít nhất 3 bài kiểm tra ngắn trên lớp (thời gian 45 phút/1bài kiểm tra)

– Tất cả các bài kiểm tra dùng để đánh giá tư cách và điều kiện dự thi hết học phần. Tổng số điểm các bài kiểm tra được tính 30% điểm.

– Thi kết thúc học phần:70% điểm tích luỹ

10. Thang điểm : 10

Bài thi hết học phần Phân tích hoạt động kinh doanh với thời lượng từ  120 phút đến 150 phút

11. Mục tiêu của học phần :

Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ để đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Giúp cho các nhà quản lý nhìn thấy những mặt tốt, những mặt thiếu sót trong công tác quản lý doanh nghiệp, vạch ra những nhân tố khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Xác định các khoản lãng phí, tiết kiệm trong kinh doanh. Đánh giá đúng đắn kết quả kinh doanh, phát hiện khả năng tiềm tàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Giúp cho các nhà quản lý thấy được phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh để có biện pháp tổ chức kinh tế kỹ thuật trong thời gian tới.

12. Người biên soạn : Phan Thị Minh Thư

 

NỘI DUNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN : PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KNIH DOANH(4TC)

 

CHƯƠNG I

ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ, PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (10 TIẾT)

 

I.1. Sự cần thiết của Phân tích hoạt động kinh doanh

I.1.1. Khái niệm

I.1.2. Ý nghĩa

I.2. Kế toán các khoản ứng trước

I.2.1. Đối tượng

I.2.2. Nhiệm vụ

I.3. Phương pháp phân tích

I.3.1. Phương pháp so sánh

I.3.2. Phương pháp thay thế liên hoàn

I.3.3. Phương pháp số chênh lệch

I.3.4. Các phương pháp phân tích khác

I.4. Tổ chức công tác phân tích hoạt kinh doanh

I.4.1. Phân loại công tác phân tích hoạt động kinh doanh

I.4.2. Tổ chức phân tích hoạt kinh doanh

PHẦN BÀI TẬP

 

CHƯƠNG II

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ SẢN XUẤT (10 TIẾT)

 

II.1. Ý nghĩa phân tích kết quả sản xuất:

II.2. Phân tích kết quả sản xuất về mặt khối lượng

II.2.1. Phân tích quy mô sản xuất

II.2.1.1. Phân tích giá trị sản xuất

II.2.1.2. Phân tích chỉ tiêu chi phí trung gian

II.2.1.3. Phân tích chỉ tiêu giá trị tăng thêm

II.2.2. Phân tích kết quả sản xuất theo mặt hàng

II.2.3. Phân tích tính chất đều đặn của sản xuất

II.2.4. Phân tích tính chất đồng bộ của sản xuất

II.3. Phân tích kết quả sản xuất về mặt chất lượng

II.3.1. Phân tích tình hình sai hỏng

II.3.1.1. Phân tích chung tình hình sai hỏng

II.3.1.2. Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tỷ lệ phế phẩm bình quân

II.3.2. Phân tích tình hình phẩm cấp sản phẩm

PHẦN BÀI TẬP

 

CHƯƠNG III

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁ THÀNH (10 TIẾT)

 

III.1. Phân tích chung tình hình thực hiện giá thành

III.1.1. Phân tích chung tình hình biến động giá thành đơn vị

III.1.2. Phân tích chung tình hình biến động tổng giá thành

III.2. Phân tích tình hình thực hiện hạ giá thành

III.2.1. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ thấp giá thành của sản phẩm so sánh được 

III.2.2. Phân tích chi phí cho 1000 đồng sản phẩm hàng hóa

III.3. Phân tích các khoản mục giá thành

III.3.1. Phân tích chung tình hình biến động của các khoản mục giá thành

III.3.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến các khoản mục giá thành

PHẦN BÀI TẬP

 

CHƯƠNG IV

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ – LỢI NHUẬN (10 TIẾT)

 

IV.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích

IV.2. Phân tích chung tình hình tiêu thụ sản phẩm

IV.3. Phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ

IV.3.1. Phân tích việc mua hàng

IV.3.2. Phân tích tình hình dự trữ

IV.3.3. Phân tích giá bán sản phẩm hàng hóa ảnh hưởng đến tiêu thụ

IV.3.4. Phân tích chất lượng sản phẩm hàng hóa và uy tín doanh nghiệp

IV.3.5. Các nguyên nhân chủ quan khác

IV.3.6. Các nguyên nhân từ phía người mua

IV.4. Phân tích tình hình thực hiện tiêu thụ các mặt hàng chủ yếu

IV.5. Phân tích thời hạn tiêu thụ sản phẩm

PHẦN BÀI TẬP

 

CHƯƠNG V

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN (10 TIẾT)

 

IV.1. Đánh giá chung lợi nhuận của doanh nghiệp

IV.2. Phân tích lợi nhuận hoạt động kinh doanh

IV.1.2.1. Phân tích chung lợi nhuận hoạt động kinh doanh

IV.1.2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động kinh doanh

IV.1.3. Phân tích lợi nhuận hoạt động khác

IV.1.3.1. Phân tích chung lợi nhuận hoạt động khác

IV.1.3.2. Phân tích lợi nhuận hoạt động tài chính

IV.1.3.3. Phân tích lợi nhuận bất thường

 

CHƯƠNG VI

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (10 TIẾT)

 

V.1. Khái niệm, mục đích, tác dụng của việc phân tích tính hình tài chính

V.1.1. Khái niệm

V.1.2. Mục đích

V.1.3. Tác dụng

V.2. Phân tích chung tình hình tài chính

V.2.1. Phân tích chung Bảng cân đối kế toán

V.2.2. Phân tích Bảng kết quả hoạt động kinh doanh

V.3. Phân tích các tỷ số tài chính

V.3.1. Phân tích tỷ số thanh toán nợ ngắn hạn

V.3.2. Phân tích các tỷ số hoạt động

V.3.3. Phân tích hiệu quả sinh lời

V.3.4. Phân tích tỷ số cổ phiếu thường

PHẦN BÀI TẬP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt - Điện thoại: (063)3822246 - Fax: (063)3823380
Thiết kế bởi Nguyễn's An 2010

Lượt truy cập
37394982